POLEĆ AKADEMIĘ i odbierz nagrody

POLEĆ NASZĄ AKADEMIĘ I ODBIERZ NAGRODY:
klubowy szalik kibica i rabat 50%!

Szalik kibica Akademii i Reprezentacji Polski zaprojektowaliśmy specjalnie na tą okazję, jeszcze nikt takiego nie ma! Otrzymasz go Ty i Twój znajomy. Dodatkowo dla Ciebie mamy jeszcze jeden prezent: 50% zniżki na składkę członkowską w kolejnym miesiącu.

Jedna osoba może polecić Akademię dowolnej liczbie nowych zawodników. Jak to działa? Poniżej pełny regulamin promocji.

Promocja obowiązuje od 5.02.2018 r. do 28.02.2018 r.

 

REGULAMIN PROMOCJI

”Poleć Akademię – odbierz klubowy szalik kibica i rabat 50%”

§ 1
Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady promocji ”Poleć Akademię – odbierz klubowy szalik kibica i rabat 50%”, zwanej dalej „Promocją”.
 2. Promocja przeznaczona jest dla zawodników Klubu Sportowego Akademia Futbolu, którzy po poleceniu Akademii swojemu koledze i po jego dołączeniu do Klubu otrzymają:
  a) osoba polecająca – klubowy szalik kibica i rabat 50% na składkę członkowską za marzec 2018
  b) osoba dołączająca – klubowy szalik kibica


§ 2
Definicje

 1. Organizator, zwany dalej Klubem Sportowym: Organizatorem jest Akademia Futbolu Sp. z o.o. z siedzibą główną w Łodzi przy ul. Łagiewnickiej 54/56/319, Regon 101090491, NIP 725 204 64 88
 2. Aby wziąć udział w promocji: należy polecić Akademię znajomemu i po podpisaniu przez niego umowy wysłać na adres e-mail:obecnosc@akademiapilki.pl wiadomość zawierającą następujące dane:

 

imię i nazwisko osoby polecającej, lokalizacja (Łódź/Toruń/Płock),
imię i nazwisko osoby, która z polecenia podpisała umowę

W tytule wiadomości należy wpisać: Promocja „Poleć Akademię”

Na przykład:
osoba polecająca: Adam Kowalski, Łódź
nowy zawodnik: Adam Nowak

 1. Uczestnik: osoba fizyczna – członek KS Akademia Futbolu – która w okresie obowiązywania Konkursu ma podpisaną, aktywną umowę z Klubem.
 2. Wyłonienie osób, do których trafią klubowe szaliki kibica: według listy sporządzonej na podstawie przesłanych zgłoszeń
 3. Przyznanie zniżki: na podstawie przesłanych zgłoszeń zostanie sporządzona lista osób, którym będzie przysługiwała zniżka 50% na składkę członkowską za miesiąc marzec 2018. Faktury zostaną przez nas skorygowane w ciągu 5 dni roboczych od momentu automatycznego wygenerowania faktury przez nasz system internetowy.
 4. Czas trwania konkursu: konkurs, ogłoszony na stronie internetowej Klubu oraz lokalnych stronach na portalu facebook.pl trwa od 5.02.2018 do 28.02.2018r. (włącznie)

§ 3
Zasady konkursu

 1. Promocja jest przeznaczona dla rodziców, których dzieci na co dzień trenują w drużynach KS Akademia Futbolu w Łodzi, Toruniu i Płocku.
 2. Uczestnicy promocji muszą polecić Akademię znajomemu i dopiero po dołączeniu przez niego do Klubu, co jest równoznaczne z rejestracją w naszym systemie internetowym akademiapilki.pl i przekazaniem trenerowi podpisanego egzemplarza umowy do dnia 28.02.2018 (włącznie) otrzymają nagrody wspomniane w § 1 niniejszego regulaminu.
 3. Aby otrzymać nagrodę niezbędne jest wysłanie wiadomości według wytycznych wyszczególnionych w §2.
 4. Jedna osoba może polecić Akademię dowolnej liczbie nowych zawodników, wówczas promocja częściowo się sumuje, według schematu.

1 nowa osoba z Twojego polecenia = 1 klubowy szalik kibica + 50% zniżki na składkę za marzec 2018

druga i każda kolejna nowa osoba z Twojego polecenia = dodatkowe 50% zniżki na kolejny miesiąc kalendarzowy dla Ciebie

Jednak każda z nowych osób musi do dnia 28.02.2018r. dostarczyć na trening podpisany egzemplarz umowy członkowskiej.

§ 4

Prawa i obowiązki Klubu Sportowego

Celem właściwego przeprowadzenia promocji, w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami, Klub Sportowy będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).


§ 5
Obowiązki i oświadczenia Uczestnika

 1. Uczestnik ponosi odpowiedzialność w przypadku wysyłania informacji drogą elektroniczną do Odbiorców Rekomendacji, którzy nie wyrazili zgody na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204).
 2. Uczestnik dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu zawierania i wykonywania umów z Organizatorem w związku z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, ze zm.). Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204) oraz potwierdza, że został poinformowany o przysługiwaniu mu prawa dostępu do treści swoich danych zebranych przez Klub Sportowy (administratora danych) oraz do ich aktualizacji.
 3. Uczestnik promocji nie może przesyłać w związku z promocją treści zabronionych przez prawo lub Regulamin, treści naruszających chronione prawem dobra lub prawa osób trzecich oraz treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd dotyczących oferty i zajęć prowadzonych przez Klub Sportowy.
 4. Naruszenie przez Uczestników istotnych postanowień Regulaminu, a w szczególności podanie nieprawdziwych lub nieaktualnych danych osobowych, złożenie nieprawdziwych oświadczeń, naruszenie przepisów prawa lub dobrych obyczajów w związku z uczestnictwem w Konkursie upoważnia Klub Sportowy do wyłączenia Uczestnika z Konkursu.
 5. Uczestnik jest zobowiązany do powiadamiania Klubu Sportowego o zmianie danych teleadresowych do korespondencji (adres, telefon kontaktowy, adres e-mail) i osobowych w ciągu 14 dni od ich nastąpienia.

 

§ 6
Postanowienia końcowe

 1. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w trakcie trwania Konkursu na stronie internetowej Klubu Sportowego.
 2. Uczestnictwo w Promocji jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 3. Klub Sportowy zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu i o zmianach tych poinformuje Uczestników niezwłocznie.
 4. Liczba miejsc w poszczególnych grupach treningowych jest ograniczona. W przypadku wyczerpania liczby miejsc w wybranej grupie nowe osoby mogą zostać skierowane do innej grupy o podobnej strukturze wiekowej i poziomie zaawansowania.