REGULAMIN KONKURSU: Jest EURO, jest zabawa!

 

 

Warunki uczestnictwa w Konkursie „Jest EURO, jest zabawa!”
określa niniejszy Regulamin:

Zasady ogólne

 1. Organizatorem Konkursu jest Akademia Futbolu sp. z o.o. (dalej zwana Organizatorem).
 2. Fundatorem nagród dla zwycięzców Konkursu jest Organizator.
 3. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani związany z serwisem społecznościowym Facebook, ani jego właścicielem czy administratorem.
 4. Warunki Konkursu:
  a) konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych, które ukończyły 18 lat, zamieszkałych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i posiadają w momencie zgłaszania się do Konkursu konto w serwisie społecznościowym Facebook
  b) z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora – mogą wpisywać swoje komentarze, ale nie będą one brane pod uwagę w końcowym rozstrzygnięciu konkursu
 5. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Czas trwania konkursu:

 1. konkurs trwa od 11 czerwca 2021 do 11 lipca 2021
 2. konkurs organizowany jest za pomocą serwisu społecznościowego Facebook z wykorzystaniem postów konkursowych
 3. każdy post konkursowy określa dokładną godzinę, do której należy udzielić odpowiedzi, aby została ona zaliczona jako udzielona zgodnie z regulaminem
 4. zwycięzca zostanie ogłoszony w ciągu 5 dni od zakończenia konkursu (po podsumowaniu wszystkich zgłoszeń) na facebook’u Organizatora

Zasady udziału w Konkursie:

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest wpisanie komentarza pod postem konkursowym zgodnie z instrukcją, tj. wpisanie w komentarzu odpowiedzi na pytanie „kto wygra mecz?” na podstawie informacji zawartych w poście konkursowym
  – jeżeli w treści posta mowa o 1 meczu – uczestnik konkursu typuje jedną drużynę
  – jeżeli w treści posta mowa o 2 lub więcej meczach – uczestnik konkursu typuje 2 lub więcej drużyn (po jednej na dany mecz)
 2. Jedna osoba może udzielić odpowiedzi pod jednym postem konkursowym tylko raz.
 3. Jedna osoba może udzielić odpowiedzi pod każdym postem konkursowym, jaki zostanie opublikowany w czasie trwania konkursu.
 4. Do konkursu można dołączyć w dowolnym momencie jego trwania.
 5. Zwycięzca konkursu zostanie wyłoniony na zasadzie losowania spośród wszystkich osób, które udzielą prawidłowej odpowiedzi.
 6. Za prawidłową odpowiedź uznaje się poprawne wytypowanie zwycięzców wszystkich meczów wymienionych w danym poście konkursowym.
 7. Za prawidłową odpowiedź pod 1 postem uczestnik otrzyma 1 punkt.
  1 punkt oznacza 1 szansę na wygraną w losowaniu nagrody głównej, tj. np.:
  udzielenie 1 prawidłowej odpowiedzi w całym konkursie = 1 los
  udzielenie 5 prawidłowych odpowiedzi w całym konkursie = 5 losów
  udzielenie 10 prawidłowych odpowiedzi w całym konkursie = 10 losów, itd.
 8. Osoba, która zwycięży otrzyma nagrodę główną –  „EURO-pakiet zawodnika”:
   piłkę EURO 2020

  –  klubową koszulkę z personalizacją
  –  klubowy dres marki ZINA
  –  klubowy bidon
  –  klubowy szalik kibica
 9. Uczestnik zobowiązuje się zapoznania się z treścią Regulaminu  w okresie trwania Konkursu.
 10. Zabrania się Uczestnikowi podejmowania działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami oraz wykorzystywania danych uzyskanych w związku z uczestnictwem w Konkursie w celach niezgodnych z prawem. W szczególności Uczestnik, w związku z uczestnictwem w Konkursie, podczas wpisywania komentarza w serwisie Facebook nie może zamieszczać:
  a) treści i symboli sprzecznych z przepisami prawa,
  b) treści i symboli naruszających prawa osób trzecich, a także Organizatora, a w szczególności naruszających prawa własności intelektualnej lub dobra osobiste osób trzecich lub Organizatora,
  c) treści obscenicznych lub pornograficznych,
  d) treści i symboli propagujących przemoc, lub dyskryminację, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, uznanych społecznie za obraźliwe, wulgarne,
  e) treści naruszających zasady etykiety,
  f) danych osobowych innych osób w zakresie niezgodnym z prawem, w szczególności niedozwolone jest rejestrowanie się w Konkursie z użyciem cudzego adresu e-mail, czy posługiwanie się cudzym imieniem i nazwiskiem, w celu podszywania się pod konkretną inną osobę.
 11. Naruszenie powyższych zasad skutkować będzie usunięciem zgłoszenia z Konkursu, a zgłoszenie danego uczestnika z Konkursu w skrajnych przypadkach może także skutkować powiadomieniem organów ścigania.
 12. W przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu oraz gdy Uczestnik wpłynął na przyznanie nagrody w sposób niedozwolony, nagroda wygrana przez danego Uczestnika w Konkursie przepada, a Organizator może wskazać innych zwycięzców konkursu.
 13. Zwycięzcy mają prawo zrezygnować z nagrody bez prawa do jakiegokolwiek ekwiwalentu.
 1. Reklamacje i Pytania
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy, powinni zgłaszać na piśmie najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym do Organizatora.
 4. Reklamacje Uczestników rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich doręczenia Organizatorowi.
 1. Polityka prywatności
  https://akademiapilki.pl/polityka-prywatnosci/
 1. Postanowienia końcowe
 2. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie: www.akademiapilki.pl
 3. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Konkursu pod nazwą „Jest EURO, jest zabawa!”.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.