Regulamin konkursu „Zgadnij… gdzie jedziemy na obóz?”

 

Warunki uczestnictwa w Konkursie określa niniejszy Regulamin:

I. Zasady ogólne

 1. Organizatorem Konkursu jest Akademia Futbolu sp. z o.o. (dalej zwana Organizatorem).
 2. Fundatorem nagród dla zwycięzców Konkursu jest Organizator.
 3. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani związany z serwisem społecznościowym Facebook, ani jego właścicielem czy administratorem.
 4. Warunki Konkursu:
  a) konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych, które ukończyły 18 lat, zamieszkałych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i posiadają w momencie zgłaszania się do Konkursu konto w serwisie społecznościowym Facebook oraz są rodzicem/opiekunem dziecka przynależącego do klubu sportowego Akademia Futbolu WISŁA TORUŃ oraz Akademia Futbolu SPARTA PŁOCK
  b) z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora i osoby współpracujące z którymkolwiek z ww. podmiotów przy organizacji Konkursu
  c) celem Konkursu jest promocja wyjazdu na wakacyjny obóz sportowy
 5. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

II. Czas trwania konkursu:

 1. konkurs trwa od 22 kwietnia 2021 od godziny 18:00 do 23 kwietnia 2021 do godziny 18:00 (24h) i organizowany jest za pomocą serwisu społecznościowego Facebook z wykorzystaniem postu konkursowego podczas trwania akcji promocyjnej
 2. zwycięzca zostanie ogłoszony w ciągu 2 dni od zakończenia konkursu (po podsumowaniu wszystkich zgłoszeń oraz weryfikacji ich prawdziwości pod kątem przynależności do  klubu sportowego Organizatora) w komentarzu pod postem konkursowym

III. Zasady udziału w Konkursie:

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest wpisane komentarza pod postem konkursowym zgodnie z instrukcją (tj. wpisanie w komentarzu odpowiedzi na pytanie „gdzie jedziemy na obóz?” wybierając 1 spośród 4 zasugerowanych wariantów: morze, jezioro, góry lub las).
 2. Zwycięzca konkursu zostanie wyłoniony na zasadzie losowania spośród wszystkich osób, które udzielą prawidłowej odpowiedzi (1 osoba = 1 szansa w losowaniu).
 3. Osoba, która zwycięży otrzyma nagrodę: KLUBOWY PLECAK 
 4. Uczestnik zobowiązuje się zapoznania się z treścią Regulaminu  w okresie trwania Konkursu.
 5. Zabrania się Uczestnikowi podejmowania działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami oraz wykorzystywania danych uzyskanych w związku z uczestnictwem w Konkursie w celach niezgodnych z prawem. W szczególności Uczestnik, w związku z uczestnictwem w Konkursie, podczas wpisywania komentarza w serwisie Facebook nie może zamieszczać:
  a) treści i symboli sprzecznych z przepisami prawa,
  b) treści i symboli naruszających prawa osób trzecich, a także Organizatora, a w szczególności naruszających prawa własności intelektualnej lub dobra osobiste osób trzecich lub Organizatora,
  c) treści obscenicznych lub pornograficznych,
  d) treści i symboli propagujących przemoc, lub dyskryminację, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, uznanych społecznie za obraźliwe, wulgarne,
  e) treści naruszających zasady etykiety,
  f) danych osobowych innych osób w zakresie niezgodnym z prawem, w szczególności niedozwolone jest rejestrowanie się w Konkursie z użyciem cudzego adresu e-mail, czy posługiwanie się cudzym imieniem i nazwiskiem, w celu podszywania się pod konkretną inną osobę.
 6. Naruszenie powyższych zasad skutkować będzie usunięciem zgłoszenia z Konkursu, a zgłoszenie danego uczestnika z Konkursu w skrajnych przypadkach może także skutkować powiadomieniem organów ścigania.
 7. W przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu oraz gdy Uczestnik wpłynął na przyznanie nagrody w sposób niedozwolony, nagroda wygrana przez danego Uczestnika w Konkursie przepada, a Organizator może wskazać innych zwycięzców konkursu.
 8. Zwycięzcy mają prawo zrezygnować z nagrody bez prawa do jakiegokolwiek ekwiwalentu.

IV. Reklamacje i Pytania

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy, powinni zgłaszać na piśmie najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu.
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym do Organizatora.
 3. Reklamacje Uczestników rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich doręczenia Organizatorowi.

V. Polityka prywatności
https://akademiapilki.pl/polityka-prywatnosci/

VI. Postanowienia końcowe

 1. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie: www.akademiapilki.pl
 2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Konkursu pod nazwą „Zgadnij… gdzie jedziemy na obóz?”.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.