POLEĆ AKADEMIĘ i odbierz nagrody

!!! PRZEDŁUŻAMY PROMOCJĘ !!!

POLEĆ NASZĄ AKADEMIĘ I ODBIERZ NAGRODY:
klubowy szalik kibica i rabat 50%!

Szalik kibica Akademii i Reprezentacji Polski zaprojektowaliśmy specjalnie na tą okazję, jeszcze nikt takiego nie ma! Otrzymasz go Ty i Twój znajomy. Dodatkowo dla Ciebie mamy jeszcze jeden prezent: 50% zniżki na składkę członkowską w kolejnym miesiącu.

Jedna osoba może polecić Akademię dowolnej liczbie nowych zawodników. Jak to działa? Poniżej pełny regulamin promocji.

Promocja obowiązuje od 5.02.2018 r. do 28.02.2018 r.

do 31.03.2018 r.

 

REGULAMIN PROMOCJI

”Poleć Akademię – odbierz klubowy szalik kibica i rabat 50%”

§ 1
Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady promocji ”Poleć Akademię – odbierz klubowy szalik kibica i rabat 50%”, zwanej dalej „Promocją”.
 2. Promocja przeznaczona jest dla zawodników Klubu Sportowego Akademia Futbolu, którzy po poleceniu Akademii swojemu koledze i po jego dołączeniu do Klubu otrzymają:
  a) osoba polecająca – klubowy szalik kibica i rabat 50% na składkę członkowską za marzec 2018
  b) osoba dołączająca – klubowy szalik kibica


§ 2
Definicje

 1. Organizator, zwany dalej Klubem Sportowym: Organizatorem jest Akademia Futbolu Sp. z o.o. z siedzibą główną w Łodzi przy ul. Łagiewnickiej 54/56/319, Regon 101090491, NIP 725 204 64 88
 2. Aby wziąć udział w promocji: należy polecić Akademię znajomemu i po podpisaniu przez niego umowy wysłać na adres e-mail:obecnosc@akademiapilki.pl wiadomość zawierającą następujące dane:

 

imię i nazwisko osoby polecającej, lokalizacja (Łódź/Toruń/Płock),
imię i nazwisko osoby, która z polecenia podpisała umowę

W tytule wiadomości należy wpisać: Promocja „Poleć Akademię”

Na przykład:
osoba polecająca: Adam Kowalski, Łódź
nowy zawodnik: Adam Nowak

 1. Uczestnik: osoba fizyczna – członek KS Akademia Futbolu – która w okresie obowiązywania Konkursu ma podpisaną, aktywną umowę z Klubem.
 2. Wyłonienie osób, do których trafią klubowe szaliki kibica: według listy sporządzonej na podstawie przesłanych zgłoszeń
 3. Przyznanie zniżki: na podstawie przesłanych zgłoszeń zostanie sporządzona lista osób, którym będzie przysługiwała zniżka 50% na składkę członkowską za miesiąc marzec 2018. Faktury zostaną przez nas skorygowane w ciągu 5 dni roboczych od momentu automatycznego wygenerowania faktury przez nasz system internetowy.
 4. Czas trwania konkursu: konkurs, ogłoszony na stronie internetowej Klubu oraz lokalnych stronach na portalu facebook.pl trwa od 5.02.2018 do 28.02.2018r.  31.03.2018r. (włącznie)

§ 3
Zasady konkursu

 1. Promocja jest przeznaczona dla rodziców, których dzieci na co dzień trenują w drużynach KS Akademia Futbolu w Łodzi, Toruniu i Płocku.
 2. Uczestnicy promocji muszą polecić Akademię znajomemu i dopiero po dołączeniu przez niego do Klubu, co jest równoznaczne z rejestracją w naszym systemie internetowym akademiapilki.pl i przekazaniem trenerowi podpisanego egzemplarza umowy do dnia 28.02.2018 (włącznie) otrzymają nagrody wspomniane w § 1 niniejszego regulaminu.
 3. Aby otrzymać nagrodę niezbędne jest wysłanie wiadomości według wytycznych wyszczególnionych w §2.
 4. Jedna osoba może polecić Akademię dowolnej liczbie nowych zawodników, wówczas promocja częściowo się sumuje, według schematu.

1 nowa osoba z Twojego polecenia = 1 klubowy szalik kibica + 50% zniżki na składkę za marzec 2018

druga i każda kolejna nowa osoba z Twojego polecenia = dodatkowe 50% zniżki na kolejny miesiąc kalendarzowy dla Ciebie

Jednak każda z nowych osób musi do dnia 28.02.2018r.  31.03.2018r. dostarczyć na trening podpisany egzemplarz umowy członkowskiej.

§ 4

Prawa i obowiązki Klubu Sportowego

Celem właściwego przeprowadzenia promocji, w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami, Klub Sportowy będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).


§ 5
Obowiązki i oświadczenia Uczestnika

 1. Uczestnik ponosi odpowiedzialność w przypadku wysyłania informacji drogą elektroniczną do Odbiorców Rekomendacji, którzy nie wyrazili zgody na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204).
 2. Uczestnik dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu zawierania i wykonywania umów z Organizatorem w związku z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, ze zm.). Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204) oraz potwierdza, że został poinformowany o przysługiwaniu mu prawa dostępu do treści swoich danych zebranych przez Klub Sportowy (administratora danych) oraz do ich aktualizacji.
 3. Uczestnik promocji nie może przesyłać w związku z promocją treści zabronionych przez prawo lub Regulamin, treści naruszających chronione prawem dobra lub prawa osób trzecich oraz treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd dotyczących oferty i zajęć prowadzonych przez Klub Sportowy.
 4. Naruszenie przez Uczestników istotnych postanowień Regulaminu, a w szczególności podanie nieprawdziwych lub nieaktualnych danych osobowych, złożenie nieprawdziwych oświadczeń, naruszenie przepisów prawa lub dobrych obyczajów w związku z uczestnictwem w Konkursie upoważnia Klub Sportowy do wyłączenia Uczestnika z Konkursu.
 5. Uczestnik jest zobowiązany do powiadamiania Klubu Sportowego o zmianie danych teleadresowych do korespondencji (adres, telefon kontaktowy, adres e-mail) i osobowych w ciągu 14 dni od ich nastąpienia.

 

§ 6
Postanowienia końcowe

 1. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w trakcie trwania Konkursu na stronie internetowej Klubu Sportowego.
 2. Uczestnictwo w Promocji jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 3. Klub Sportowy zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu i o zmianach tych poinformuje Uczestników niezwłocznie.
 4. Liczba miejsc w poszczególnych grupach treningowych jest ograniczona. W przypadku wyczerpania liczby miejsc w wybranej grupie nowe osoby mogą zostać skierowane do innej grupy o podobnej strukturze wiekowej i poziomie zaawansowania.